zpet-d

Všeobecné podmínky cestovní agentury Krejčová a Reklamační řád

 

1. Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb. a Občanským zákoníkem. Dále je smluvní vztah upraven těmito všeobecnými podmínkami.

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy cestovní agentura přijme řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu. Za plnění smluvních závazků všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu ručí objednavatel jako za své vlastní. Objednavatel také odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu za všechny osoby uvedené ve smlouvě.

Při podpisu této smlouvy se platí záloha 1.000,- Kč/os. Zbytek ceny musí být na účtu cestovní agentury nejpozději 30 dní před odjezdem.  

 

2. CK Mráz je dodavatelem ubytování a polopenze.   3. Dodavatelem autobusové dopravy je CA Krejčová.

 

6. Při nenaplnění minimálního počtu osob si CA vyhrazuje právo odříci služby nejpozději 14 dnů před jejich začátkem.

 

4. Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd a to bez udání důvodu.

Zrušení smlouvy je nutno oznámit neprodleně doporučeným dopisem, nebo si je nechat písemně potvrdit v naší provozovně.

Stornopoplatky při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka:

35 a více dnů před odjezdem 700,- Kč/os.

34 až 8 dnů před odjezdem 45% z celkové smluvní ceny.

7 až 4 dny před odjezdem 90%.

3 dny a méně před odjezdem 100% smluvní ceny.

 

Z částky doplatku nezaplacené v termínu stanoveném touto smlouvou, stejně jako ze smluvního stornopoplatku se účtuje smluvní pokuta 0,3% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

 

5. Za změnu jména přihlášené osoby se účtuje manipulační poplatek 100,-Kč.

 

6. Při nenaplnění minimálního počtu osob si CA vyhrazuje právo odříci služby nejpozději 14 dnů před jejich začátkem. V takovém případě zákazník obdrží  plnou cenu za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu zpět.

 

7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou shodných exemplářích. (1x klient, 1x CA)

 

8. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, je-li cena zvýšena o více než 10% nebo je-li termín odjezdu změněn více než o  2 dny. V takovém případě zákazník obdrží  plnou cenu za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu zpět.

 

11. Reklamace. V případě, že sjednané služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník své požadavky neprodleně oznámí delegátovi tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Ve složitějších a závažnějších případech doporučujeme provést na místě písemnou reklamaci, která výrazně zjednoduší řešení a vyřízení reklamace. Reklamaci lze uplatnit i po skončení zájezdu osobně, nebo písemně v prodejním místě cestovní agentury Krejčová.

Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu. Při písemném uplatnění reklamace uvede zákazník své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a datum konání zájezdu. Dále uvede, co je obsahem reklamace a podle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží.

O způsobu vyřízení písemné reklamace je cestovní agentura povinna zákazníka písemně informovat.

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, obchodního zákoníku, občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v plném znění.

 

12. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy se zákazníkem a jsou volně k dispozici v kanceláři CA i na internetových stránkách CK Mráz / CA Krejčová.

 

Cestovní agentura Milena Krejčová je zapsána v Registru živnostenského podnikání od 25.3.2002.

 


zpet-b