zpet-d

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Mráz a Reklamační řád

 

1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb. a Občanským zákoníkem. Dále je smluvní vztah upraven těmito všeobecnými podmínkami.

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy cestovní kancelář přijme řádně vyplněnou a podepsanou smlouvy o zájezdu. Za plnění smluvních závazků všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu ručí objednavatel jako za své vlastní. Objednavatel také odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu za všechny osoby uvedené ve smlouvě.

Při podpisu této smlouvy se platí záloha 1.000,- Kč/os. Zbytek ceny musí být na účtu cestovní kanceláře nejpozději 30 dní před odjezdem. Při nezaplacení doplatku 14 dnů před odjezdem je CK Mráz oprávněna zrušit účast klienta bez jeho upozornění. Již zaplacená záloha se v tomto případě nevrací.

 

2. CK Mráz je dodavatelem ubytování a polopenze.   3. Dodavatelem autobusové dopravy je CA Krejčová.

 

6. Při nenaplnění minimálního počtu osob si CK vyhrazuje právo odříci služby nejpozději 14 dnů před jejich začátkem.

 

4. Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd a to bez udání důvodu.

Zrušení smlouvy je nutno oznámit neprodleně doporučeným dopisem, nebo si je nechat písemně potvrdit v naší provozovně.

Stornopoplatky při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka:

35 a více dnů před odjezdem 700,- Kč/os.

34 až 8 dnů před odjezdem 45% z celkové smluvní ceny.

7 až 4 dny před odjezdem 90%.

3 dny a méně před odjezdem 100% smluvní ceny.

 

Z částky doplatku nezaplacené v termínu stanoveném touto smlouvou, stejně jako ze smluvního stornopoplatku se účtuje smluvní pokuta 0,3% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

 

5. Za změnu jména přihlášené osoby se účtuje manipulační poplatek 100,-Kč.

 

6. Při nenaplnění minimálního počtu osob si CK vyhrazuje právo odříci služby nejpozději 14 dnů před jejich začátkem. V takovém případě nabídne cestovní kancelář zákazníkovi jiný termín nebo jinou destinaci, nebo zákazník obdrží  plnou cenu za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu zpět.

 

7. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech shodných exemplářích. (1x klient, 2x CK)

 

8. Cestovní kancelář Mráz má sjednáno zákonné pojištění pro případ úpadku dle zák. 159/99 u České podnikatelské pojišťovny a.s.

 

9. Doporučujeme pojištění stornopoplatků např. u poj. Allianz (2,8% z celkové ceny služeb) a pojištění léčebných výloh v zahraničí.

 

10. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, je-li cena zvýšena o více než 10% nebo je-li termín odjezdu změněn více než o  2 dny. V takovém případě zákazník obdrží  plnou cenu za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu zpět.

 

11. Reklamace. V případě, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník své požadavky neprodleně oznámí delegátovi tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Ve složitějších a závažnějších případech doporučujeme provést na místě písemnou reklamaci, která výrazně zjednoduší řešení a vyřízení reklamace. Reklamaci lze uplatnit i po skončení zájezdu osobně, nebo písemně v prodejním místě cestovní kanceláře Mráz.

Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu. Při písemném uplatnění reklamace uvede zákazník své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a datum konání zájezdu. Dále uvede, co je obsahem reklamace a podle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží.

O způsobu vyřízení písemné reklamace je cestovní kancelář povinna zákazníka písemně informovat.

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, obchodního zákoníku, občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v plném znění.

 

12. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy se zákazníkem a jsou volně k dispozici v kanceláři CK Mráz i na internetových stránkách CK Mráz.

 

Cestovní kancelář Mráz byla založena dne 4.10.1990. V Registru živnostenského podnikání je zapsána od 14.10.1992.

Cestovní agentura Milena Krejčová je zapsána v Registru živnostenského podnikání od 25.3.2002.

 


zpet-b